20 lipca 2021

kontakty z dzieckiem

kontakty z dzieckiem


KONTAKTY Z DZIECKIEM


Sprawa o kontakty z dzieckiem to postępowanie sądowe, w ramach którego rodzic, który nie sprawuje bezpośredniej pieczy nad dzieckiem, dąży do ustalenia przez sąd odpowiedniego zakresu i formy spotkań z małoletnim. Doprowadzenie do szybkiego ustalenia możliwie szerokich kontaktów rodzica z dzieckiem ma z pewnością przełożenie na utrzymanie i rozwijanie więzi emocjonalnej z małoletnim. Orzekając w sprawie o kontakty z dzieckiem, sąd określa zakres i formę spotkań rodzica z dzieckiem w sposób, który uzna za zgodny z jego dobrem. Zadaniem strony wnioskującej o ustalenie kontaktów z małoletnim jest więc przekonanie sądu, że dany zakres oraz sposób realizacji kontaktów odpowiadać będzie przede wszystkim świadomym lub nieświadomym potrzebom dziecka. W szczególności, sąd może orzec w sprawie o kontakty z dzieckiem o bieżących spotkaniach rodzica z małoletnim (np. w co drugi weekend) lub kontaktach w szczególnych okresach (np. po dwa tygodnie w każdym miesiącu wakacyjnym lub część świąt), a w szczególnych okolicznościach może ustalić tzw. opiekę naprzemienną, w ramach której dziecko spędza na zmianę w miejscu zamieszkania każdego z rodziców określony czas (np. po dwa tygodnie). Omawiana sprawa ma więc doniosłe znaczenie, bo od jej wyniku zależeć może cała późniejsza relacja dziecka z rodzicem. Gdyby chcieli Państwo dowiedzieć się więcej na temat charakteru i przebiegu spraw o kontakty z dzieckiem, zachęcam do zapoznania się z moimi artykułami o tej tematyce, opublikowanymi w dziale prawnym „Rzeczpospolitej”:

, Rzeczpospolita, 07.01.2021

Ze względu na wiele kwestii branych pod uwagę podczas orzekania przez sąd o kontaktach z dzieckiem oraz niedookreślony w przepisach charakter przesłanki dobra dziecka, skuteczne prowadzenie omawianych postępowań wymaga gruntownej znajomości przepisów i orzecznictwa, ale przede wszystkim doświadczenia w tego typu sprawach. Mnogość i odmienność stanów faktycznych sprawia, że każda sprawa o kontakty wymaga indywidualnego podejścia oraz odpowiedniej argumentacji. Dlatego też ważne jest prawidłowe przygotowanie się do sprawy o kontakty oraz umiejętne posłużenie się dostępnym materiałem dowodowym (którego najważniejszy element stanowi zazwyczaj opinia biegłych z zakresu psychologii).

Dlatego też, zachęcam do kontaktu, zapewniając realną pomoc w sytuacji, w której niezbędne stało się wystąpienie przez rodzica z wnioskiem o ustalenie kontaktów z dzieckiem albo drugi z rodziców złożył wniosek o ustalenie kontaktów i kiedy konieczne jest podjęcie działań zmierzających do przekonania sądu o rozstrzygnięciu w kwestii zakresu i formy spotkań z dzieckiem w sposób zgodny z jego dobrem i potrzebami oraz jednoczesnym poszanowaniem praw rodziców.