13 maja 2020

polityka prywatności

Polityka Prywatności Kancelarii Radcy Prawnego Piotr Bogusław Świderski
 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu wyjaśnienie zasad przetwarzania Państwa danych osobowych, sposobu zapewniania im bezpieczeństwa oraz przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Piotr Świderski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Bogusław Świderski z siedzibą przy ul. Kolejowej 47 lok. 40, 01-210 Warszawa (dalej „KRP PBŚ”). Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: info@kancelariaswiderski.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez KRP PBŚ na zasadach określonych w przepisach prawa o ochronie danych osobowych, w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (dalej „Ustawa”).
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez KRP PBŚ z zachowaniem poufności i z zastosowaniem środków zabezpieczających je przed niepowołanym dostępem osób trzecich, zgodnie z zasadami określonymi w RODO i Ustawie.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane są w ramach działalności KRP PBŚ w celu:
  • wykonywania umów, zawieranych z Klientami przez KRP PBŚ, w tym świadczenia usług prawnych i innych usług na rzecz Klientów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez KRP PBŚ, jako administratora danych osobowych, w tym świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług KRP PBŚ, w szczególności informowania o działalności KRP PBŚ oraz prowadzenia analizy i statystyki, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa w środkach komunikowania się na odległość (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  • prowadzenia rekrutacji przez KRP PBŚ lub nawiązania współpracy z KRP PBŚ (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na KRP PBŚ (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności, przy czym odmowa udostępnienia lub usunięcie całości lub niektórych Państwa danych osobowych może uniemożliwić lub znaczne utrudnić kontakt z Państwem lub świadczenie usług na Państwa rzecz. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach świadczenia usług na Państwa rzecz uregulowane jest w umowie o świadczenie usług prawnych, w szczególności poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez KRP PBŚ w celu świadczenia umówionych usług prawnych oraz w celu prowadzenia związanej z tym komunikacji.
 7. Na zasadach określonych w RODO i Ustawie mają Państwo prawo dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych. W każdym czasie mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez KRP PBŚ w celach marketingowych, jeżeli nie chcą Państwo, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane w tym celu. W każdym czasie mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez KRP PBŚ, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie danych, które nastąpiło przed wycofaniem zgody. W każdym czasie mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez KRP PBŚ do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Państwa dane osobowe są przetwarzane do czasu zakończenia realizacji konkretnego celu, o którym mowa w pkt 5 powyżej, którego realizacji służy ich powierzenie do przetwarzania, do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z umowy, której realizacji służy powierzenie ich do przetwarzania lub wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych.
 9. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane przez KRP PBŚ, wyłącznie na Państwa życzenie lub za Państwa zgodą lub w celu realizacji umowy i wynikających z niej obowiązków, podmiotom powiązanym bezpośrednio lub pośrednio z KRP PBŚ, w szczególności pracownikom i współpracownikom oraz osobom świadczącym usługi na rzecz KRP PBŚ, w tym księgowym, prawnikom, psychologom i informatykom, przy zadbaniu o zapewnienie Państwa danym osobowym bezpieczeństwa i poufności przez te osoby a także innym podmiotom, w tym sądom, organom administracji i służbom państwowym.
 10. Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie oraz w biurach KRP PBŚ oraz nie są przekazywane do krajów poza Unią Europejską, a w przypadku zaistnienia potrzeby takiego przekazania, KRP PBŚ zapewni odpowiednie środki bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.
 11. Państwa dane osobowe nie stanowią przedmiotu profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
 12. Niniejsza Polityka Prywatności jest wersją obowiązującą od dnia 13 maja 2020 roku. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności będą publikowane na stronie internetowej kancelariaswiderski.pl w formie tekstu jednolitego Polityki Prywatności oraz wywoływać będą skutki wyłącznie na przyszłość.