1 września 2016

prawo cywilne

prawo cywilne


Prawo cywilne


W ramach spraw z dziedziny prawo cywilne, oferuję Państwu swoje usługi w następującym zakresie:

  • prowadzenie spraw sądowych o charakterze majątkowym oraz niemajątkowym, w szczególności o podział majątku wspólnego byłych małżonków, zniesienie współwłasności nieruchomości, wykonywanie zobowiązań umownych, naruszenie prawa własności, zapłatę lub odszkodowanie,
  • negocjacje i przygotowywanie umów w sposób jasny i przejrzysty regulujących stosunek prawny między stronami, przewidujących rozwiązania prawne na różne sytuacje oraz maksymalnie zabezpieczających interes prawny moich Klientów,
  • doradztwo prawne w kwestiach dotyczących prawa cywilnego, w szczególności zakresu obowiązków i uprawnień ustawowych oraz umownych, formalności prawnych związanych z danym zagadnieniem lub zalecanego sposobu postępowania w danej sytuacji prawnej.