1 września 2016

prawo cywilne


PRAWO CYWILNE


  • prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa cywilnego z dbałością o interes prawny Klienta, w szczególności:
  • sprawa o podział majątku wspólnego,
  • sprawa o zniesienie współwłasności,
  • sprawa o wykonywanie zobowiązań umownych,
  • sprawa o naruszenie prawa własności,
  • sprawa o zapłatę,
  • sprawa o odszkodowanie.
  • negocjacje i przygotowywanie umów w sposób jasny i przejrzysty regulujących stosunek prawny między stronami, przewidujących rozwiązania prawne na różne sytuacje oraz maksymalnie zabezpieczających interes prawny moich Klientów,
  • doradztwo prawne w kwestiach dotyczących prawa cywilnego, w szczególności zakresu obowiązków i uprawnień ustawowych oraz umownych, formalności prawnych związanych z danym zagadnieniem lub zalecanego sposobu postępowania w danej sytuacji prawnej.